STICHTING  JONGERENHULP RWANDA /      

Fondation AIDE AUX JEUNES du RWANDA  

Website : www.etag.nl        

  

Ecole Technique Automobile de Gisenyi

     

 

De ETAG is een project van de Stichting JONGERENHULP RWANDA, opgericht 15 januari 1990.

Voorzitter: Mw. Drs. M.C.V. Korbee-van Doeland ; Vice voorzitter: dhr. Drs. R.H.M. Hendriks ;

Secretaris / penningmeester: dhr. J.L.Marcelis. Uiterlijk 1 januari 2011 zal het penningmeesterschap worden overgenomen door de heer J.Th. Loman uit Maarssen. Nadere informatie volgt.

Doelstelling van onze stichting: “ In Rwanda één of enige kleinschalige projecten te realiseren, die van structurele aard zijn en gericht op lotsverbetering van het volk van Rwanda. In het bijzonder op het creëren van toekomstmogelijkheden voor de jeugd van Rwanda”.

 

 

   N I E U W S B R I E F  OKTOBER  2010

 

 

  KORT HISTORISCH OVERZICHT

Anderhalf jaar na opening van de eerste echte automonteurschool in Rwanda -de ETAG - werd in 1994 de school als gevolg van de oorlog in Rwanda totaal leeggeroofd. Dank zij heel veel steun en medewerking – waarvan velen onder u - zijn we er in geslaagd om in oktober 2002 de ETAG opnieuw van start te laten gaan. In 2007 is de school - op kosten van de Belgische Ambassade in Rwanda - uitgebreid met een leslokaal,een computerruimte, een lerarenkamer en een kantoorruimte voor de Duitse Assistent-Techniek van DED. In 2008 is – dank zij de Nederlandse Ambassade - een regenwater –opvangsysteem aangelegd. Totaal zijn 129 leerlingen geslaagd voor het officiële Staatsdiploma MAU A2: “Mecanicien Automobile A2”. Wij hopen dat dit schooljaar weer ongeveer 31 leerlingen met goed gevolg hun eindexamen in november a.s. zullen afleggen.

 

OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

Door inkomsten te genereren uit de zeer goed uitgeruste garage en het aantrekken van meer deskundig personeel wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de exploitatiekosten van de school. Op termijn kan de school dan onafhankelijk worden van onze bijdrage. De inzet van de enthousiaste en vakkundige Duitse Assistent Techniek is hierbij van groot belang. Met de erkenning door de Rwandese Overheid en blijvende hulp van de Duitse ontwikkelingsorganisatie GTZ is kans van slagen zeer groot.

 

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Nadeel van de toegenomen activiteiten in de garage was het gebrek aan een rustige en geschikte ruimte voor de zo noodzakelijke praktische vorming van de leerlingen automonteur. Het Bisdom heeft daartoe het naastgelegen terrein beschikbaar gesteld aan de ETAG. Na grondige restauratie en nieuwbouw ten bedrage van ruim €55.000 is het mogelijk geworden om onder nagenoeg ideale omstandigheden technisch onderricht te verzorgen. Dank zij velen onder u die financiële hulp boden en de bereidheid van een aantal “goede doelen organisaties” zijn we er in geslaagd om de benodigde financiën te verwerven.

 

 

 

 

Naast de subsidie van NCDO hebben de volgende organisaties de uitbreiding van de ETAG mogelijk gemaakt: Stichting Madurodam Steunfonds, Dr.Hofstee Stichting, Familiefonds van Dusseldorp, Anton Jurgens Fonds en Stichting Sierra Foundation. De verplichte eigen inbreng werd mogelijk door diverse particuliere giften en een forse donatie van de Commanderij Sint Willibrord van de Orde van St. Lazarus van Jerusalem. Ook voor de uiteindelijk hoge verwervingskosten is een oplossing gevonden dank zij de forse bijdrage van Eureko Achmea Foundation.

Op 28 september 2010 zijn wij getuige geweest van de oplevering van deze renovatie en uitbreiding van de ETAG.

Aan de hand van enige foto’s kunt u het resultaat bewonderen. Voor het eindverslag en de financiële verantwoording aan de donateurs is het nog wachten op de afwerking van de post “inrichting” welke hopelijk binnen enkele weken klaar zal zijn.         

 

 

Eerst afbreken…en dan opnieuw bouwen                                                             Het resultaat mag er zijn                                       Overhandigen van de sleutels en hek open !

met hergebruik van materialen

 

Bij de bouw is rekening gehouden met vrouwelijke studenten door het inrichten van aparte toiletruimten. Wij hopen de eerste studentes bij het nieuwe schooljaar 2011 te mogen begroeten.        

 

 

HET  LEERLINGENFONDS  ETAG

Zoals bekend hebben we een apart fonds om armlastige leerlingen en wezen financieel te helpen om aan de ETAG te kunnen studeren.

Uit dit fonds betalen wij aan 30 leerlingen € 30,00 per trimester. Het bedrag aan schoolgeld e.d. bedraagt € 45,00 per trimester.

Een bedrag dat voor heel veel ouders te veel is om te kunnen betalen. Wij hopen dat donaties aan dit fonds ons de gelegenheid blijft bieden om in elk geval deze leerlingen te kunnen blijven steunen. Ondanks ons streven om dit bedrag van € 2.700 per jaar te kunnen blijven besteden, moeten we constateren dat dit niet haalbaar is. Namens deze categorie leerlingen - die vaak de betere studieresultaten behalen - het nederige verzoek om ons hierbij te blijven steunen. Beste donateurs bij voorbaat dank u wel!!

 

 

Wenst u meer gegevens, inlichtingen, foto’s en dergelijke neem gerust contact met ons op.

           

SAMENWERKING MET DE SOKG

Uit bestuurlijke en praktische overwegingen zijn de Stichting Jongerenhulp Rwanda en de Stichting Ondersteuning Kansarme Gehandicapten vanaf 1 januari 2010 een samenwerkingsverband aangegaan.

In veel opzichten zijn er overeenkomsten in onze doelstellingen om door hulp en ondersteuning de jeugd in ontwikkelingslanden meer kansen te bieden om te studeren en zo een beter bestaan op te bouwen. Bovendien om de leefbaarheid voor jongeren met een handicap sterk te verbeteren.

 

Harderwijk, 15 oktober 2010,

Met vriendelijke groeten, mede namens onze bestuursleden,