Welcome.Photo Album.Contact.sponsors.Information.ANBI-Status.
ETAG - Ecole Technique Automobile de Gisenyi - Saint Jean
ANBI-Status WEB-SITE www.etag.nl per 1 januari 2018

NAAM :                                 STICHTING JONGERENHULP RWANDA
                                                Project : ETAG « Ecole Technique Automobile de Gisenyi

RSIN :                                     800457869
CONTACTGEGEVENS:      Vondellaan 17 3842EA Harderwijk, telefoon 0341413213
                                                E-mail:  jlmarcelis@solcon.nl
BANKGEGEVENS:             Bankrekening nummer NL87 RABO 0347 5264 03 t.n.v. Stichting Jongerenhulp Rwanda te Maarssen BIC: RABONL2U
BESTUUR:  Voorzitter  :  mw. Drs. M.C.V. Korbee-van Doeland
Vice-voorzitter  :            dhr. Drs. R.H.M. Hendriks
Secretaris  :                       dhr. J.L.Marcelis
Penningmeester :          dhr. J.Th. Loman
                                               Verder zijn er geen medewerkers in dienst. Incidenteel wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die hun diensten belangeloos aanbieden.
BELONINGSBELEID:         Aan de bestuursleden wordt geen honorarium toegekend.
Aan de bestuursleden is het toegestaan om onkosten ten behoeve van het goed functioneren van de stichting te declareren. Het is de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen. Declaraties met goedkeuring van de voorzitter. Het is aan de bestuursleden zelf om te bepalen dat zij deze vergoedingen niet willen ontvangen, maar aan onze stichting te schenken.
DOELSTELLING:                “In Rwanda één of enige kleinschalige projecten te realiseren, die van structurele aard zijn en gericht op lotsverbetering van het volk van Rwanda. In het bijzonder op het creëren van toekomstmogelijkheden voor de jeugd van Rwanda”.
BELEIDSPLAN:                   1. In 1990 is de stichting opgericht en werd begonnen met de bouw en inrichting van de automonteurschool ETAG. Tijdens de genocide in 1994 is de school echter volledig leeggeroofd. Na de herstart in 2002 worden nu jaarlijks een zestigtal automonteurs opgeleid voor het officiële staatsdiploma MAU A2 (mécanicien automobile A2). De opleidingsduur is 3 jaren in drie opeenvolgende klassen. De ETAG heeft een hoge waardering als technisch opleidingsinstituut. Een opleidingsresultaat van bijna 100 % geslaagden.
2. Door regelmatige werkbezoeken( 1 à 2 keer per jaar) aan het project ETAG door bestuursleden wordt de directie met raad en daad ter zijde gestaan.
3. Uit het Leerlingenfonds ETAG worden een dertigtal armlastige leerlingen en wezen financieel gesteund in hun bijdrage aan de studiekosten.
4. In 2010 hebben wij investeringen gedaan om de school uit te breiden met een meer geschikte accommodatie met volledige inrichting, om een goede theoretische- en vooral praktische opleiding tot automonteur mogelijk te maken en te perfectioneren.

INBRENG VANUIT DE RWANDESE AUTORITEITEN:


1. Voor de ontwikkeling van Rwanda heeft de Minister van Technisch Onderwijs van Rwanda de ETAG aangewezen om als voorbeeld te laten gelden voor de vorming van technisch personeel in het algemeen en opleiding tot vakkundig automonteur in het bijzonder.
2. De Minister heeft een vijfjarenplan ontwikkeld om het aantal leerlingen uit te breiden tot 250 en door zijn ministerie worden investeringen gedaan om dit te realiseren.
Het aantal leerlingen bedraagt inmiddels ongeveer 200 en de mogelijkheid tot uitbreiding zou zonder ingrijpende veranderingen mogelijk zijn.
3. De minister heeft een beroep gedaan op onze stichting om autotechnici met voldoende ervaring, onder andere gepensioneerden, zogenaamde “Senior Experts” te werven ter ondersteuning.
Wij zijn er in geslaagd om een gepensioneerde docent van het ROC Midden Nederland als Senior Expert enkele keren per jaar hier voor in te zetten. Alleen is de financiering van reis- en verblijfkosten een groot probleem.
Verzoeken aan de Rwandese Autoriteiten om hierbij te helpen blijven uit.
UITGEVOERDE
ACTIVITEITEN:                  1.  Voor een volledig verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar onze nieuwsbrieven en betreffende publicaties op onze web site.
2. Onze penningmeester en de Senior Expert hebben in 2017 een werkbezoek aan de school gebracht en heel nuttige steun kunnen verlenen.
3. In april 2015 hebben de secretaris en penningmeester een werkbezoek aan Rwanda gebracht om kennis te maken met de nieuwe directeur van de ETAG en werden enkele belangrijke zaken besproken.
4. Door verdubbeling van het aantel leerlingen en inkomsten uit de goed geoutilleerde garage van de ETAG kan de school zelfstandig functioneren. Echter de directeur doet een beroep op ons om de ETAG toch financieel te steunen o.a.  met de aanschaf van een andere vierwiel-aangedreven jeep. (15.000€) ter vervanging van verouderde transportmiddelen van de school.
5.Onze financiële situatie ziet er echter niet goed uit. De inkomsten zijn onvoldoende om een gezonde basis te vormen. Onder andere om de reis- en verblijfskosten voor de Senior-Expert-ETAG te betalen.
6. Heel blij zijn we met de bijdrage van het Ministerie van Technisch Onderwijs van Rwanda in de vorm van instructiemiddelen, nieuwe computers met Engelstalige leerprogramma’s en meetapparatuur.
 

Financiële verantwoording:                                  

JAARVERSLAG 2017
1 januari t/m 31 december

Het eigen vermogen is dit jaar weer gedaald met €2,147 van €10.157 naar €8.010.

Dankzij een aantal gulle bijdragen van voornamelijk partikulieren en natuurlijk mede door de bijdragen van onze vaste donateurs
is dit jaar in totaal € 3.312 aan donaties ontvangen.
Helaas is dat niet voldoende om zowel het leerlingenfonds als de kosten van uitzending van een “Senior Expert” te betalen.
We hebben dus een keuze moeten maken.
Omdat ook in Rwanda de economie begint aan trekken, is gekozen voor de “Senior expert”.

De samenvatting van de finaciële gegevens over het boekjaar is als volgt:
BALANS  per 31-12-2017
Debet
Credit
Eigen vermogen
8010,00
Rabobank
EU
2491,00
Spaarrekening
EU
5519,00
TOTAAL
EU
8010,00
8010,00
==============================
RESULTATENREKENING  2017
Commanderije St. Willibrord
223,00
Overige Donaties
3089,00
Rente spaarrekening
12,00
Reiskosten
1978,00
Uitbet. Leerlingen
3000,00
Verzekeringen
332,00
Bankkosten
161,00
Negatief resultaat
2147,00
TOTAAL
EU
5.471
5.471
==============================
Maarssen, 15 februari 2018
J. Loman, penningmeester